1. Úvodné ustanovenia

  Pre účely týchto VOP rozumieme:

  • „prevádzkovateľom“ spoločnosť GreenFit r. o., Športová  350/25, 900 50 Hrubá Borša, IČO: 51 006 278, DIČ: 2120591143.
  • „športovým centrom“ športové centrum greenfit Hrubá Borša zriadené a prevádzkované prevádzkovateľom podľa vyhlášky MZ SR č. 525/2007 Z.Z. za účelom poskytovania služieb zameraných na starostlivosť o ľudské telo a uspokojovanie športových potrieb širokej verejnosti v rámci stanovených otváracích hodí
  • „areálom“ športovisko, jednotlivé časti športového centra greenfit Hrubá Borša určené na športové aktivity, ktoré sú funkčne rozdelené na časť: posilňovňa (časť so strojovým vybavením určeným na kardio a posilňovacie cvičenia), funkčná zóna (časť určená na skupinové cvičenia, najmä TRX a funkčný tréning s vlastnou váhou, iné cvičenia podľa rozvrhu), halová časť (časť určená najmä na kolektívne športové aktivity podľa ponuky fitnes centra ako napr. bedminton, stolný tenis atď.).
  • „užívateľom“ je návštevník fyzická osoba staršia ako 15 rokov, ktorá je na základe zmluvy oprávnená k opakovanému alebo k jednorazovému využívaniu služieb poskytovaných prevádzkovateľom v areáli.
  • „zodpovednou osobou“ je osoba poverená prevádzkovateľom na dohľad nad využívaním služieb zo strany užívateľa, predajom vstupného a inou činnosťou bezprostredne súvisiacou s aktivitami užívateľa v areáli, s využívaním poskytovaných služieb a predajom produktov prevádzkovateľom.
  • „cenník“ je prehľad cien poskytovaných služieb a predávaných tovarov prevádzkovateľom v areáli; užívateľ bude prostredníctvom zodpovednej osoby s cenníkom oboznámený pri vstupe do areálu a cenník bude užívateľovi k dispozícii na dostupnom mieste v areáli.
  • „prevádzkovým poriadkom“ ju súhrn práv a povinností užívateľa na základe zmluvy o vydaní čipovej karty alebo inej osoby využívajúcej služby na základe jednorazového vstupného a ďalších osôb prítomných v areáli (napr. tréneri a cvičitelia) vypracovaný prevádzkovateľom, ktorý mimo iného stanovuje bližšie podmienky poskytovania služieb prevádzkovateľom a s ktorým je užívateľ alebo iná osoba prostredníctvom zodpovednej osoby rovnako oboznámená pri vstupe do areálu. Riadne a dostatočne oboznámenie s prevádzkovým poriadkom je základnou podmienkou pre vstup užívateľa alebo inej osoby do areálu. Užívateľ alebo iná osoba svojim vstupom do areálu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámila so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s ním uzrozumená.
  • „bezpečnostnými a inými predpismi“ sú právne predpisy, nariadenia, normy, a iné pravidlá na ochranu života a zdravia platné a účinné v dobe využívania služieb užívateľom, ktorými sa je užívateľ povinný riadiť a ktoré sa priamo alebo len sprostredkovane týkajú bezpečnosti a ochrany života a zdravia pri využívaní areálu. Riadne a dostatočné oboznámenie s bezpečnostnými a inými predpismi je základnou podmienkou pre vstup užívateľa alebo inej osoby do areálu. Užívateľ alebo iná osoba svojím vstupom do areálu potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so všetkými bezpečnostnými a inými predpismi a že je s nimi uzrozumený.
  • „zmluva“ je písomná zmluva o vydaní čipovej karty uzatvorená medzi prevádzkovateľom a užívateľom ako klientom športového centra.
  • „VOP“ alebo aj „podmienky“ sú tieto všeobecné obchodné podmienky greenfit športové centrum Hrubá Borša, s ktorými je užívateľ prostredníctvom zodpovednej osoby oboznámený pri prvom vstupe do areálu, najneskôr však pri podpise zmluvy a ktoré sú ako obchodné podmienky stranám známe, stávajú sa súčasťou zmluvy a určujú časť jej obsahu.
  • Prevádzkovateľ poskytuje užívateľovi za odplatu – vstupné v zmysle cenníka služby podľa prevádzkového poriadku a týchto VOP.

   

  1. Uzatvorenie zmluvy a vydanie čipovej karty
   • Fyzická osoba sa stáva klientom športového centra a nadobúda tomu zodpovedajúce práva a povinnosti uzavretím písomnej zmluvy o vydaní čipovej karty. Podmienkou pre uzavretie zmluvy je akceptácia žiadosti fyzickej osoby o uzatvorenie zmluvy prevádzkovateľom.
   • Zmluvu je oprávnená uzavrieť fyzická osoba staršia ako 15 rokov. Pri osobách mladších ako 18 rokov je na uzatvorenie zmluvy potrebné zastúpenie zákonným zástupcom.
   • Prevádzkovateľ vydá užívateľovi po uhradení príslušnej sumy za vydanie čipovej karty (v hotovosti / pomocou registračnej pokladne) čipovú kartu s údajmi o klientovi ako užívateľovi.
   • Všetky úhrady vo vzťahu k prevádzkovateľovi sa vykonávajú na recepcii v športovom centre v hotovosti cez registračnú pokladňu; platba kartou bude možná len v prípade, keď bude mať prevádzkovateľ platobný terminál.
   • Predpokladom na vystavenie čipovej karty je preukázanie sa užívateľa dokladom totožnosti pre účely jeho identifikácie. Predloženie čipovej karty užívateľom zodpovednej osobe je podmienkou vstupu do areálu a čerpania poskytovaných služieb. V prípade straty alebo odcudzenia karty je užívateľ povinný bezodkladne po zistení takejto skutočnosti informovať prevádzkovateľa. Pre tento prípad môže užívateľ požiadať o vydanie novej čipovej karty za jednorazový poplatok podľa aktuálneho cenníka a prevádzkového poriadku. Užívateľ je povinný chrániť čipovú kartu pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím.
   • Užívateľ je oprávnený po predložení čipovej karty využívať služby poskytované poskytovateľom a nakupovať tovary, v rozsahu a za podmienok stanovených v prevádzkovom poriadku a týchto VOP.
   • Na čipovú kartu je užívateľ oprávnený vložiť finančný kredit a využívať ju ako kreditnú čipovú kartu (ďalej len „kreditná čipová karta“). Kreditnú čipovú kartu je užívateľ oprávnený využívať na cvičenie v posilňovni alebo vo funkčnej zóne, ak zostatok kreditu na čipovej karte zodpovedá najmenej výške požadovaného vstupného poplatku uvedeného na cenníku. Užívateľ môže využiť kredit na čipovej karte aj na zakúpenie permanentnej vstupenky, športovej aktivity v halovej časti a ponúkaného tovaru, a to do výšky zostatku kreditu na karte. Kreditná čipová karta je dobíjateľná. Kredit na kreditnej čipovej karte nie je možné návštevníkovi vrátiť. Kreditná čipová karta je neprenosná a môže byť využívaná len jednou osobou, nakoľko je vydaná na konkrétne meno.
   • Na čipovú kartu je užívateľ oprávnený, zaplatením sumy určenej cenníkom, požiadať o nahratie permanentky a využívať ju ako permanentnú vstupenku (ďalej len „permanentná vstupenka“). Permanentná vstupenka je vydávaná ako čipová karta s predplatenou mesačnou permanentkou alebo permanentkou na predplatený počet vstupov.
   • Mesačná permanentná vstupenka oprávňuje užívateľa opakovane počas celého predplateného obdobia jej platnosti využívať posilňovňu; funkčnú zónu je užívateľ oprávnený využívať iba počas doby, keď tam neprebiehajú skupinové cvičenia alebo iné športové aktivity počas doby rezervácie funkčnej zóny. Platnosť permanentnej vstupenky je 30 dní odo dňa jej zakúpenia (vrátane). Permanentná vstupenka je neprenosná a môže byť využívaná len jednou osobou, nakoľko je vydaná na konkrétne meno.
   • Permanentná vstupenka na predplatený počet vstupov oprávňuje užívateľa využiť predplatený počet vstupov do časti posilňovne; funkčnú zónu je užívateľ oprávnený využívať počas doby, keď tam neprebiehajú skupinové cvičenia alebo iné športové aktivity počas doby rezervácie funkčnej zóny. Platnosť permanentnej vstupenky je maximálne 6 mesiacov odo dňa zakúpenia permanentnej vstupenky, počas ktorých je užívateľ oprávnený a povinný  vyčerpať si predplatený počet vstupov s tým, že nevyčerpané predplatené vstupy k poslednému dňu tejto lehoty zanikajú.                   V prípade, ak užívateľ tieto vstupy vyčerpá skôr, platnosť permanentnej vstupenky skončí vyčerpaním posledného predplateného vstupu. Permanentná vstupenka je neprenosná a môže byť využívaná len jednou osobou, nakoľko je vydaná na konkrétne meno.
   • Halová časť na športové aktivity je spoplatnená podľa cenníka.
   • Čipové karty, kredit na čipové karty, permanentné vstupenky a vstupy na športové aktivity v halovej časti sú priamo predávané v športovom centre. Ceny vstupného podľa druhu využívanej služby a cvičenia (vrátane skupinového cvičenia a halovej časti, výška minimálneho vkladu na kreditnú čipovú kartu, ceny permanentných vstupeniek a iné platobné podmienky sú uvedené v cenníku v priestoroch športového centra (na recepcii) ako aj na webovej stránke greenfit.sk

   

  1. Ďalšie ustanovenia
   • Užívateľ je oprávnený podľa svojej voľby za úhradu využíva športové aktivity  v športovom centre vždy podľa aktuálnej ponuky a aktuálneho cenníka.
   • Všetky platobné povinnosti súvisiace s využívaním služieb poskytovaných v športovom centre a nákupom tovaru nesie užívateľ.
   • Užívateľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so všetkými zmluvnými podmienkami, prevádzkovým poriadkom, bezpečnostnými a inými predpismi,že je mu dodatočne známy jeho zdravotný stav, pričom tento zdravotný stav ani čiastočne nebráni vo využívaní služieb prevádzkovateľa. V prípade pochybností užívateľa, je tento povinný oznámiť takúto skutočnosť zodpovednej osobe.
   • Užívateľ podpisom zmluvy prehlasuje, že sa na cvičení v areáli prevádzkovateľa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo, je zdravý telesne aj duševne a je schopný cvičenie absolvovať. Pred každým cvičením zváži svoj aktuálny zdravotný stav a tomu prispôsobí druh cvičenia, intenzitu, záťaž a dĺžku cvičenia.
   • Užívateľ je povinný riadiť sa pri využívaní služieb prevádzkovateľa pokynmi zodpovednej osoby, týmito VOP, prevádzkovým poriadkom, bezpečnostnými a inými predpismi.
   • Užívateľ pri používaní strojov, náradia a pomôcok musí postupovať podľa návodu výrobcu a podľa pokynov zodpovedných pracovníkov. Počas pobytu v športovom centre je užívateľ povinný správať sa v súlade tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku iných osôb. V prípade, že svojím konaním návštevník, ktorý porušil svoje zmluvné povinnosti, povinnosti stanovené prevádzkovým poriadkom alebo inú právnu povinnosť spôsobí škodu, je za ňu plne zodpovedný v súlade s ustanovením §420 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.
   • V prípade poškodenia, zničenia alebo straty čipovej karty je užívateľ povinný uhradiť poplatok za zakúpenie novej čipovej karty; v prípade poškodenia zámku alebo drobného poškodenia skrinky je užívateľ povinný zaplatiť za jej poškodenie; poplatky sú uvedené v cenníku.
   • V prípade, že tovar zakúpený návštevníkom u prevádzkovateľa má chyby, je návštevník oprávnený uviesť tieto chyby v reklamačnom procese v záručnej dobe u prevádzkovateľa. Pri reklamácií je povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru.
   • Zodpovednosť prevádzkovateľa za škodu vzniknutú užívateľovi pri poskytovaní služieb sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na vnesených a odložených veciach, ak tieto budú uložené mimo miest na to určených prevádzkovateľom. Skrinky v šatni nie sú určené na odkladanie šperkov a cenností; užívateľ je povinný uschovávať šperky a cennosti na recepcii v osobitných odkladacích priestoroch na to určených s tým, že je povinný osobitne upozorniť zodpovednú osobu, že hodnota odložených šperkov a cenností presahuje 150 Eur.
   • Užívateľ je povinný pri odchode zo športového centra skrinku vyprázdniť a vyžiadať si odložené šperky a cennosti. Prevádzkovateľ má právo skrinky, ktoré zostanú zatvorené aj po skončení otváracích hodín násilne otvoriť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody či straty spôsobené porušením povinnosti užívateľa, ktorý nechal skrinku odomknutú a otvorenú a vyžiadal si odložené šperky a cennosti. Prevádzkovateľ má povinnosť skladovať veci nájdené v násilne otvorenej skrinke alebo nevyzdvihnuté šperky a cennosti maximálne 10 dní; pri odovzdaní bude prevádzkovateľ účtovať manipulačný poplatok za skladné vo výške 15 Eur.
   • V prípade, že dôjde k poruche dodávky vody v priebehu čerpania služby a táto porucha dodávky vody nebude odstránená v priebehu pobytu užívateľa v športovom centre, nemá užívateľ právo požadovať zľavu na vstupnom, alebo požadovať bezplatné čerpanie služby za predpokladu, že bol o tejto poruche informovaný pri svojom vstupe do športového centra.
   • V prípade, že vzhľadom k výpadku elektrického prúdu, výpadku klimatizácie, poruche aparatúry, alebo k osobnej indispozícii osoby poskytujúce určitý druh služby vznikne v priebehu čerpania požadovaného druhu služby stav, že nie je možné ďalej riadne dokončiť čerpanie tejto služby (týka sa to konkrétneho vstupu do areálu v daný deň čerpania služby), nemá užívateľ právo na vrátenie vstupného, ani nárok na náhradu škody.
   • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prerušiť prevádzku areálu alebo skrátiť prevádzkovú dobu v odôvodnených prípadoch pri:

  (i) nevyhnutných opravách a údržbe, ktoré sa nezlučujú so zachovaním bežnej a pre užívateľov komfortnej a bezpečnej prevádzky;

  (ii) rovnako aj v situácii spôsobenej vyššou mocou (napr. epidémia, požiar, havária potrubia, vytopenie a podobné vonkajšie vplyvy).

  • Prevádzkovateľ je povinný prerušiť alebo skrátiť prevádzku areálu v prípade, ak je to nariadené všeobecne záväzným právnym predpisom alebo inou právne záväznou normou vydanou osobou/orgánom, ktorý na to všeobecne záväzný právny predpis oprávňuje.
  • V prípade, ak takéto prerušenie alebo skrátenie prevádzky areálu v prípadoch podľa bodu 13 a/alebo 3.14 VOP trvalo 7 a menej dní z obdobia zakúpenej mesačnej permanentnej vstupenky, resp. 30 a menej dní z lehoty na vyčerpanie permanentnej vstupenky na predplatený počet vstupov, nepovažuje sa toto prerušenie alebo skrátenie prevádzky areálu počas uvedenej doby a vo vyššie uvedených prípadoch za porušenie povinností prevádzkovateľa podľa zmluvy a VOP; užívateľ nemá v tomto prípade právo na odstúpenie od zmluvy, ani právo požadovať iné nároky zo zodpovednosti prevádzkovateľa za škodu/vady ako napr. zľavu na vstupnom, požadovať bezplatné čerpanie služby, predĺženie lehoty na čerpanie služby.

   

  1. Záverečné ustanovenia
   • Tieto VOP majú povahu obchodných podmienok a sú zmluvnými stranami známe a k návrhu zmluvy priložené, ako také určujú časť obsahu zmluvy a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Zmena VOP ako platnej zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán vo forme dodatku. Ak nebude dohoda o ich zmene dosiahnutá, je každá zo zmluvných strán oprávnená zmluvu okamžite vypovedať.
   • Práva a povinnosti zmluvou alebo týmito podmienkami vyslovene neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných podľa právneho poriadku SR najmä zákonom č. 40/1064 Zb. Občianskym zákonníkom v plnom znení.
   • Užívateľ súhlasí / nesúhlasí so zasielaním informácií o novinkách v areáli na svoju e-mailovú adresu.
   • Neplatnosť akejkoľvek časti zmluvy, týchto VOP alebo jej obsahová neúplnosť nespôsobí naplnenosť zmluvy alebo VOP ako celku. V prípade, že sa niektoré ustanovenia zmluvy po jej uzavretí stanú neplatným, zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy v platnosti.
   • Tieto VOP prevádzkovateľa nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich podpisu užívateľom.
   • Užívateľ bol prevádzkovateľom oboznámený s VOP a súhlasí s tým, že bude využívať všetky služby podľa zmluvy, VOP, prevádzkového poriadku a platných právnych predpisov.
   • Klient ako užívateľ dobrovoľne poskytuje prevádzkovateľovi svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v zmluve a udeľuje súhlas na ich spracúvanie za účelom evidencie užívateľa ako klienta greenfit športového centra Hrubá Borša a umožnenia využívať klientom služby športoviska a doplnkové činnosti ponúkané prevádzkovateľom; tento súhlas platí do jeho odvolania a možno ho kedykoľvek odvolať.